Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

W 2017 roku sp z o.o. podatnik VAT dokonała sprzedaży dla podmiotów z Barbados i Bermudów.
Jakie w związku z tym obowiązki na nas spoczywają?
Pod każdym kątem: US, GUS, NBP itd.
 
Odpowiedź
W tym przypadku może wystąpić obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Ponadto trzeba pamiętać o obowiązkach, które mogą wynikać z przepisów Prawa dewizowego.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., podatnicy dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro – mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Elementy takiej dokumentacji określa art. 9a ust. 2b u.p.d.o.p. Pomocne byłoby tu rozporządzenie, które wyda minister finansów na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 9a ust. 8 u.p.d.o.p. (jak dotąd nie ma takiego rozporządzenia).
Dokumentację podatkową w zakresie wspomnianych elementów sporządza się nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Natomiast opis danych finansowych podatnika (art. 9a ust. 2b pkt 3 u.p.d.o.p.) sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika (art. 9a ust. 2f u.p.d.o.p.).
Trzeba jednak pamiętać, że na żądanie organów podatkowych podatnicy będą mieli obowiązek przedłożyć dokumentację podatkową w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania (art. 9a ust. 4 u.p.d.o.p.).
Ponadto, wymienieni wyżej podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego (art. 9a ust. 7 u.p.d.o.p.).
Warto też wspomnieć o rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.04.2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
Poza tym, jak wynika z art. 11 ust. 4a u.p.d.o.p., w przypadku, gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w tym rozporządzeniu, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości, wówczas dochody podatnika określa się:
1)
w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w art. 11 ust. 2 i 3 u.p.d.o.p. (chodzi o metody: porównywalnej ceny niekontrolowanej, ceny odprzedaży, rozsądnej marży ("koszt plus"); jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tych metod, stosuje się metody zysku transakcyjnego);
2)
albo stosuje się odpowiednio art. 14 u.p.d.o.p. (chodzi o określanie przychodu w wysokości nieodbiegającej od wartości rynkowej).
Jeśli chodzi o inne obowiązki podatkowe, trzeba wspomnieć o ewentualnych obowiązkach płatnika określonych w art. 21 u.p.d.o.p.
Poruszenia wymaga też kwestia VAT, ponieważ zgodnie z przepisami art. 28a-28o ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, o miejscu opodatkowania tym podatkiem decyduje miejsce świadczenia usług.
Druga kwestia to obowiązki określone w przepisach ustawy z 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe – dalej u.p.d.
Czynności podlegające ograniczeniom wymienia art. 9 u.p.d. z tym, że:
1)
dozwolone jest odstępowanie od ograniczeń na podstawie ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego, w zakresie i na warunkach określonych w takim zezwoleniu (art. 5 u.p.d.);
2)
warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20.04.2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
Ponadto, jak wynika z art. 8 u.p.d., indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od ograniczenia lub obowiązku, o których mowa w art. 5 u.p.d., w zakresie których nie udzielono ogólnego zezwolenia dewizowego albo udzielono takiego zezwolenia, ale na innych warunkach niż te, na których ma nastąpić odstąpienie. Sprawy związane z udzielaniem indywidualnych zezwoleń dewizowych są rozstrzygane przez Prezesa NBP w drodze decyzji administracyjnej.
Warto też pamiętać o obowiązkach związanych:
1)
z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych (art. 18 u.p.d.);
2)
z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym (art. 25 u.p.d.).