Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego

 
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (PKPiR), nie rejestrował się dla celów VAT, korzysta bowiem ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty. Zaczął reklamować swoją firmę na Facebooku i otrzymuje na to rachunki.
 
Jakie w związku z tym ciążą na nim obowiązki?
 
 
 
 
Odpowiedź
 
Przedsiębiorca, którzy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z dokonaniem tzw. importu usług (który ma miejsce np. w wyniku zakupu usług reklamowych oferowanych przez Facebook lub Google na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej) ma obowiązek rozliczenia VAT i terminowego złożenia deklaracji.
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie usług, rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. podatnikiem z tytułu importu usług może być między innymi osoba fizyczna, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki: usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (co oznacza, że może to być zarówno podatnik z innego kraju Unii Europejskiej, jak i spoza niej), a w przypadku usług związanych z nieruchomościami podatnik ten nie jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (czyli między innymi osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Jeżeli więc osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nabywa usługi od podatnika, który spełnia wskazane powyżej warunki, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – staje się podatnikiem VAT z tytułu importu usług. Przed dokonaniem pierwszej czynności importu usług podatnik powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym, na wersji numer 11, oprócz pól dotyczących m.in. danych identyfikacyjnych czy adresowych, należy zaznaczyć pole nr 61 i pole nr 62. W tym ostatnim trzeba wskazać datę przewidywanego rozpoczęcia dokonywania importu usług.
 
Deklaracja należna do złożenia z tytułu opisywanej transakcji to VAT-9M, składana do 25. dnia następującego po miesiącu, w którym doszło do importu usług.