Odpowiedź: przedsiębiorca ma obowiązek aktualizacji danych w Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiła zmiana. Niedopełnienie terminu naraża podatnika na karę grzywny.

Uzasadnienie: zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.) – dalej u.e.i.p., przedsiębiorcy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
Właściwe organy podatkowe określa art. 4 u.e.i.p.
Kary za niedopełnienie obowiązków przez podatników przepisuje ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186) – dalej k.k.s.
A zatem, podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 81 § 1 pkt 1 k.k.s.).
Urzędnicy skarbowi mają jednak możliwość odstąpienia od tej kary. Warto pamiętać, że nie uważa się za wykroczenie skarbowe czynu zabronionego, którego społeczna szkodliwość jest znikoma (art. 1 § 2 k.k.s.).