Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W odniesieniu do nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą należały do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub zarządów powiatów czy województw, zaś w odniesieniu do nieruchomości należących do Skarbu Państwa –do starostów. Nowe przepisy mają dotyczyć osób, którym oddano w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkalne.Projekt przewiduje preferencyjne opłaty w przypadku przekształceń – 90 proc. bonifikatę dla osób, u których dochód miesięczny na jednego członka rodziny za ostatnie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i 50 proc. bonifikatę dla wieczystych użytkowników oraz ich prawnych spadkobierców, którzy prawo użytkowania wieczystego otrzymali przed 5 grudnia 1990 r.

źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 17 lipca 2007 r.