O Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w Lublinie

W dniu 11 czerwca 2012 r. w Lublinie odbyła się konferencja pt. "Infrastruktura Informacji Przestrzennej - powszechny dostęp do informacji" z udziałem Jacka Jarząbka, p.o. Głównego Geodety Kraju oraz Witolda Radzio z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W spotkaniu udział wzięło ponad 250 osób, przedstawicieli administracji powiatowej i gminnej z terenu województwa.

Podczas konferencji przedstawiono referaty m.in. na temat roli geodezji w tworzeniu i utrzymywaniu ładu przestrzennego, doświadczeń w zakresie tworzenia regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej i usług infrastruktury informacji przestrzennej dla administracji publicznej i społeczeństwa. Konferencja zorganizowana została w ramach realizowanego w województwie projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”. Jest to kluczowy projekt Samorządu Województwa Lubelskiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne.

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 14 czerwca 2012 r.