Sejmik województwa dokonał zmiany uchwały w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami dla województwa, tworząc dwie nowe regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Obie instalacje miały zostać zlokalizowane na terenie składowiska odpadów prowadzonego przez spółkę.

Spółka poskarżyła się do sądu administracyjnego. Tłumaczyła, że jej instalacje bezpodstawnie zostały uznane za funkcjonujące regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.

WSA odrzucił skargę. Uznał bowiem, iż nie został naruszony interes prawny sypółki, lecz jedynie jej interes faktyczny, i że w rezultacie nie przysługuje jej legitymacja do wniesienia skargi na tę uchwałę.

Spółka wniosła skargę do NSA.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd wyjaśnił, iż interes prawny uprawniający do zaskarżenia uchwały sejmiku województwa zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, ma jedynie prowadzący tę instalację, której status prawny został tą uchwałą określony poprzez wskazanie tej instalacji jako regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub jako instalacji do zastępczej obsługi regionu.

Interesu tego nie mają natomiast inne podmioty, w tym przedsiębiorcy prowadzący inne tego typu instalacje w tym samym regionie gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt II OSK 1896/15, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów