Nowy wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1217), stanowiące wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm).

Nowe rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. poz. 1566).

Konieczność wprowadzenia nowego wzoru wniosku wynikała ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505), która w art. 6 wprowadziła zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia, w tym zmiany w art. 17 ograniczające ilość dokumentów, jakie przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji na świadczenie usług ochrony ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem do organu koncesyjnego. Zmiany polegały na rezygnacji ze składania przez przedsiębiorców oświadczeń o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych. Ponadto, w przypadku przedsiębiorców innych niż osoby fizyczne zrezygnowano ze składania listy udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji.