Nowe wzory wniosków stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. poz. 1013). Akt został opublikowany 3 września w Dzienniku Ustaw.


Nowelizacja stanowi element pakietu zmian legislacyjnych, których celem jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo budowlane, kilkadziesiąt razy nowelizowanej, oceniane są jako niejasne i skomplikowane, co prowadzi do przedłużania postępowań administracyjnych, a w efekcie czasu realizacji całej inwestycji, czytamy w uzasadnieniu.


Rozporządzenie wprowadza nowy wzór wniosku, który poprzez standaryzację zapisów ułatwia inwestorowi ustalenie, jakie dokumenty powinny stanowić załączniki do wniosku, zaś organom administracji architektoniczno-budowlanej ułatwia ocenę jego poprawności, poprzedzającą wydanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę).


Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę zastąpią dotychczas obowiązujący wzór wspólny. Ich rozłączenie ma na celu zachowanie czytelności dokumentów.


Rozporządzenie obowiązuje od 4 września 2013 r.