§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu (Dz. U. Nr 202, poz. 1261) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyjnych i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórką organizacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
3. Zakresy czynności zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyjnych i osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala Regionalny Dyrektor.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;
2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;
3) Wydział Organizacyjno-Finansowy;
4) Główny Księgowy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej – Radca Prawny;
6) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, są kierowane przez naczelników.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.