Resort infrastruktury przygotował projekt zmian w ustawie o wyrobach budowlanych. Ma on na celu eliminację z rynku wyrobów, które nie spełniają norm. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Przewiduje on m.in. zwiększenie uprawnień Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Importerzy traktowani jak producenci będą mieć obowiązek udostępniania kontrolującemu deklaracji zgodności wyrobu budowlanego, nazwy i adresu producenta, wykazu uwzględnionych specyfikacji technicznych oraz ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów i instrukcji stosowania wyrobu. Kontrolujący mają mieć prawo wstępu na teren, na którym swoją siedzibę ma producent wyrobu, ale również na teren zakładu produkcyjnego. Będą też uprawnieni do wstępu na teren budowy i przeprowadzenia tam kontroli. Nowością będzie możliwość dokonywania przez kontrolujących zakupu określonej partii wyrobu budowlanego w celu pobrania próbki do badań. Czynności te mogą być dokonywane bez udziału kontrolowanego (tzw. zakup kontrolowany). Nowe przepisy mają również usprawnić i przyspieszyć wydawanie przez organy nadzoru budowlanego postanowień i decyzji dotyczących kontrolowanych wyrobów budowlanych.
źródło: Rzeczpospolita, 8 września 2008 r., Beata Kalinowska