Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa podpisana

W czwartek 24 stycznia br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa możliwości nieodpłatnego przekazywania na rzecz gminy przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów, które będą wykorzystywane do celów komunalnych w zakresie realizacji zadania własnego, jakim są sprawy dotyczące cmentarzy komunalnych. W znowelizowanej ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nie zostały wprowadzone zapisy ułatwiające realizację zadania własnego gminy, jakim jest, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prowadzenie cmentarzy gminnych. Ustawa powyższa w art. 24 ust. 5 pkt 1 określała, iż „5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencji może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność: 1) jednostce samorządu terytorialnego – na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych”. Przepis ten dopuszczał nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów, które mogły następnie być wykorzystywane do celów komunalnych, w tym na realizację zadania własnego, jakim są sprawy dotyczące cmentarzy.

Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw wiązanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) dokonano nowelizacji przepisów art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W nowelizacji skatalogowano konkretne cele, na jakie Agencja może przekazywać nieodpłatnie swoje grunty. Niestety, wyszczególnienie poszczególnych zadań uniemożliwia staranie się o grunty w celu ich wykorzystania na cele związane z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. W obecnie uchwalonej ustawie wprowadzono zatem możliwość nieodpłatnego przekazania gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy, poprzez dodanie do katalogu ustawowego zadania związanego z prowadzeniem cmentarzy komunalnych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: , stan z dnia 29 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 29 stycznia 2013 r.