W projekcie uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) dotyczące:

1) wprowadzenia rozwiązania polegającego na przesunięciu opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia przez m. in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także osoby fizyczne (twórcy innowacyjni) do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (np. patentu, praw autorskich, know-how) na okres 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziału (akcji),
2) zmiany przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, w tym także wprowadzenia nowej, alternetywnej w stosunku do istniejącej metody zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów,
3) wprowadzenie zmian w poborze podatku, w odniesieniu do wypłat należności z tytułu dywidend i niektórych innych dochodów z udziału w zyskach osów prawnych, uzyskanych z papierów wartościowych, zpisanych na rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych, jeżeli wypłata będzie dokonywana za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych lub zbiorcze (płatników).
Ponadto projekt przewiduje zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym treść wzorów poprzez:
- wyodrębnienie zobowiązania podatkowego z tytułu art. 25 ust. 4 ustawy o CIT - w podziale na poszczególne miesiące roku podatkowego,
- wyodrębnienie z niektórych tytułów dochodów wolnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT,
- wskazanie sposobu składania formularzy w drodze elektronicznej,
- uzupełnienie objaśnień o zasady uznania zaliczek przy składaniu zeznań.
W projekcie określono wzory: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-5, CIT-8/O, CIT-D, CIT-7 oraz IFT-2/IFT-2R.
Wzory będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2015 roku.