– Zasadnicza zmiana w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzona tą nowelizacją sprowadza się do zakazu zakupu nieruchomości rolnych na cele inwestycyjne, które nie są związane z rolnictwem – powiedziała mec. Anna Woźniakowska-Dębiec z Kancelarii Gardocki i Partnerzy – zapis ten obejmuje także budownictwo mieszkaniowe oraz komercyjne. W praktyce nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny, będący osobą fizyczną. Restrykcje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego mają zastosowanie do nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 3000 metrów kwadratowych bez względu na to, gdzie są one położone – na wsiach czy w obrębie miast. Przeznaczenie rolnicze może wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w odniesieniu do terenów, które nie mają planu ze sklasyfikowania jako użytki rolne w ewidencji gruntów - wskazuje mec. Woźniakowska-Dębiec.

- Zważywszy, że aktualnie 30% kraju posiada plany zagospodarowani przestrzennego, znaczny procent terenów położonych w miastach – dotychczas niezabudowanych – ma status działek rolnych. Z uwagi na to, nowa ustawa dotyczy także nieruchomości położonych w miastach, które stanowią atrakcyjną lokalizację pod zabudowę wielomieszkaniową oraz nie nadają się do prowadzenia działalności rolniczej. Nowe regulacje utrudniają nabywanie przez deweloperów nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe, a także mogą spowodować wzrost cen działek położonych na obszarach posiadających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na inwestycje – zauważa Woźniakowska-Dębiec

Źródło: eNewsroom.pl