Obecnie zła kondycja jednego podmiotu w grupie może uniemożliwić otrzymanie dofinansowania wszystkim pozostałym. Wiele firm w Polsce może mieć problem z utrzymaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych – twierdzą eksperci PwC.

Niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników, pracodawcy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekraczający 6% mogą liczyć na miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Środki wypłacane są przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (PFRON), na wniosek złożony przez pracodawcę. Dziś na jednego pracownika niepełnosprawnego można otrzymać dopłatę w wysokości od 450 zł do 1800 zł miesięcznie w zależności od stopnia niepełnosprawności, plus dodatkowe 600 zł w przypadku występowania u zatrudnionego tzw. schorzeń szczególnych.

Jednym z warunków otrzymywania dofinansowania z PFRON jest dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, które wnioskuje o dopłaty oraz każdej spółki powiązanej z tym przedsiębiorcą.

Czytaj: Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany w PFRON

Dotychczas sytuacja ekonomiczna badana była tylko w stosunku do wnioskującego o wypłatę dofinansowania. W celu przeprowadzenia badania sytuacji ekonomicznej wszystkich podmiotów powiązanych, PFRON dopiero niedawno udostępnił na swojej stronie internetowej oświadczenia dotyczące statusu powiazania oraz sytuacji ekonomicznej wszystkich powiązanych podmiotów, realizując tym samym postanowienie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym, wnioskujący o pomoc zobowiązani są do przesłania do PFRON sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, na podstawie których dokonywana jest ocena kondycji finansowej podmiotu. Z obowiązku tego zwolnione są podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami. Oznacza to, że gdy przynajmniej jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w trudnej sytuacji ekonomicznej dofinansowanie z PFRON nie zostanie udzielone.

„Z praktyki wynika, że większość przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie z PFRON w nowej rzeczywistości może mieć kłopot ze spełnieniem wymogów dotyczących kondycji ekonomicznej. Spółki w grupie spełniają różne funkcje i mają odmienne specyfiki działalności – może być tak, że spółka w niektórych miesiącach wykazuje stratę,  ale mając zakontraktowane płatności w skali roku wykaże dodatni wynik” – mówi Grzegorz Ogórek, menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC.

Stanowisko UOKiK z listopada 2015 r. zdaje się potwierdzać, że w przypadku, gdy podmiot, stanowiący część jednego organizmu gospodarczego (na który może składać się kilka podmiotów odrębnych w sensie prawnym), wnioskuje o dofinansowanie z PFRON, wiąże się to z obowiązkiem dokonania oceny sytuacji ekonomicznej nie tylko wnioskodawcy, ale również wszystkich podmiotów powiązanych.

W praktyce przepisy dotyczące wykluczania z dofinansowania z PFRON podmiotów, w których grupie jest przedsiębiorstwo o słabszej kondycji, może wyeliminować możliwość uzyskania dofinansowania dla wielu przedsiębiorstw w Polsce. To zagadnienie będzie szczególnie dotyczyło dużych grup posiadających wiele spółek, które mogą działać w różnych obszarach. Wykluczenie z dofinansowań może mieć miejsce nawet w sytuacji, gdy słabsza sytuacja wynika np. z okresowego systemu rozliczeń z kontrahentami.

Więcej >>>