W dniu 29 września 2016 r. opublikowany został projekt z dnia 21 września 2016 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia określone tym projektem zastąpić mają z dniem 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania określone obecnie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej r.z.e.
Dodać należy, że zwolnienia określone wskazanym projektem mają obowiązywać tylko do końca 2017 r. Wynika z tego, że Ministerstwo Finansów zamierza zrezygnować ze stosowanego od sześciu lat dwuletniego cyklu obowiązywania zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ma to związek z planowaną na 2018 r. modernizacją systemu ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.
• Uzależnienie stosowania niektórych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania od upoważnienia banku lub SKOK-u do przekazywania organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej informacji o transakcjach dokonywanych na rachunku
Od 1 stycznia 2017 r. warunkiem korzystania ze wskazanych zwolnień będzie, aby podatnik najpóźniej przed dniem wykonania tych czynności upoważnił (co do zasady, do końca 2017 r.; jednakże w przypadku podatników obecnie korzystających ze wskazanych zwolnień termin upoważnienia, o którym mowa, oraz rozpoczynających korzystanie z nich z dniem 1 stycznia 2017 r. upływać ma z końcem 2016 r. - zob. § 9 projektu) bank mający siedzibę na terytorium kraju lub SKOK, której jest członkiem, prowadzące rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku (zob. § 2 ust. 4 projektu). Upoważnienie to ma być sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje bank lub SKOK, drugi przekazywany jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.
Warunek dokonywania upoważnienia, o którym mowa, nie będzie jednak dotyczyć usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, których świadczenie w obecnym stanie prawnym korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do r.z.e. W zakresie tym korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie ma ulec zmianie.
• Dodanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego niektóre usługi wykonywane osobiście przez osoby niewidome
Przewiduje się wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi opieki medycznej oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 51 projektu). Świadczenie takich usług ma jednocześnie zostać wyłączone z katalogu czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania.
• Zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obejmujące jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niektórych czynności dokonywanych przez ich jednostki organizacyjne
Planuje się wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2017 r. zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obejmującego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
(...)
 

" "