Rozporządzenie określa wymagany zakres planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części tekstowej i graficznej planu. Przepisy te stosuje się również do zmian planów lub ich części.


Zgodnie z rozporządzeniem w planie uwzględnia się cele i kierunki określone w strategiach rozwoju i programach przewidzianych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), a także cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju, określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, cele, zasady i kierunki polityki przestrzennej województw, określone w planach zagospodarowania przestrzennego województw, oraz inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym, zawarte w programach zadań rządowych o ile dotyczą obszarów morskich objętych planem. W planie tym uwzględnia się także:
1) ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego właściwych gmin nadmorskich;
2) ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwych gmin nadmorskich;
3) ustalenia planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000, a także innych form ochrony przyrody;
4) pozwolenia wskazane w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz koncesje wydane na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.


Rozporządzenie określa ponadto zakres uzasadnienia do projektu planu a także, elementy jakie powinna zawierać część tekstowa i graficzna planu.