Rozporządzenie określa szczegółowy zakres przeprowadzania oceny terenu. Do źródeł danych wykorzystywanych przy rozpatrywaniu czynników branych pod uwagę podczas oceny terenu zaliczono istniejące dane archiwalne, uzupełnione o odpowiednie badania terenowe, w tym dane monitoringowe.

Rozporządzenie określa także czynniki wykluczające lokalizację obiektu jądrowego na danym terenie takie jak: grunty o słabych parametrach mechanicznych, występowanie w odległości mniejszej niż 20 km od granic planowanego miejsca posadowienia obiektu jądrowego uskoku aktywnego lub uskoku, co do którego istnieje prawdopodobieństwo uaktywnienia większe niż raz na 10 000 lat, możliwość wystąpienia trzęsienia ziemi, obrywy, osuwiska lub inne zjawiska geodynamiczne, ryzyko wystąpienia powodzi lub podtopień, prowadzona działalność polegająca na wydobyciu kopalin bądź podobna, występowanie obiektów wojskowych wraz ze strefą ochronną terenu zamkniętego, zakład mogący oddziaływać na obiekt jądrowy chemicznie, biologicznie lub mechanicznie, urządzenie wodne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, a także lotnisko cywilne. W rozporządzeniu określono także wymaganą zawartość raportu lokalizacyjnego dla poszczególnych rodzajów obiektów jądrowych.

Rozporządzenie jest jednym z aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy - Prawo atomowe i mających na celu przygotowania do wybudowania pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Nowelizacja ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264)stanowiła transpozycję dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. WE L 172 z 02.07.2009, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 03.10. 2009, str. 40).

Rozporządzenie obowiązuje od 2 października 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl