Celem projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska jest ograniczanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko przez skuteczniejsze zapobieganie i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.

Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy wynikają z wdrożenia postanowień dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED). Zmieniła ona zakres przepisów dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz zmodyfikowała wymagania szczegółowe dotyczące funkcjonowania instalacji przemysłowych, w tym dopuszczalne wielkości emisji.

Jej podstawowym celem jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych (zastępuje siedem dotychczasowych dyrektyw), tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom, powodowanym przez działalność przemysłową, oraz system ich kontroli. Jej stosowanie ma się przyczynić do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, m.in. przez redukcję emisji z instalacji przemysłowych.

Aby zrealizować zadania nałożone przez dyrektywę IED, dokonano zmian w funkcjonującym od 2001 r. systemie pozwoleń zintegrowanych, którego celem jest kompleksowa ochrona środowiska i poprawa jego stanu przez kontrolę emisji z dużych zakładów przemysłowych.

Proponowane zmiany, wynikające wprost z dyrektywy IED, dotyczą przede wszystkim zwiększenia roli wymagań, wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), przez wprowadzenie nowego rodzaju dokumentów, tzw. konkluzji BAT. Są to dokumenty przyjmowane w formie decyzji Komisji Europejskiej, obowiązujące wprost dla instalacji we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Konkluzje BAT są prawnie wiążące, co oznacza, że określają wartości emisji, które nie mogą być przekroczone.

Do wymogów dyrektywy IED dostosowano także przepisy ustawy upoważniające ministra środowiska do wydawania rozporządzeń w sprawie standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji. Stworzono podstawy prawne do wprowadzenia m.in. Przejściowego Planu Krajowego (PPK), jako mechanizmu derogacyjnego wynikającego z dyrektywy IED. PPK umożliwi operatorom niektórych dużych źródeł spalania paliw (LCP), po spełnieniu określonych warunków, skorzystanie z czasowego odstępstwa od zaostrzonych od 1 stycznia 2016 r. wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy IED.

Wdrażając postanowienia dyrektywy dodatkowo uporządkowano system prawny: dotyczący ochrony powierzchni ziemi i rekultywacji powierzchni ziemi. Doprecyzowano przepisy dotyczące dokonywania oceny wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz określenia sposobów prowadzenia rekultywacji terenów zanieczyszczonych.
Ponadto, niezależnie od wymagań dyrektywy IED, do projektu wprowadzono wiele zmian redukujących zbędne obciążenia administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń emisyjnych.

Projekt zmienia też przepisy, które dotyczą zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, polityki ekologicznej państwa oraz programu monitorowania emisji lotnych związków organicznych.

Rozwiązania ustawowe mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, premier.gov.pl