76 głosami w dniu 24 lipca 2014 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny, polegającej na nowelizacji jego art. 191, zgodnie z którym sprawca stosujący przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (§ 1).

Senatorowie chcą dodania § 1 a w brzmieniu: „Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1

Inspiracją proponowanych zmian są dramatyczne wydarzenia, jakie odgrywały się w Poznaniu ale też kilku innych większych polskich miastach. Wynajmowani przez właścicieli kamienic tzw. „czyściciele” określonymi zachowaniami zmuszali lokatorów w nich zamieszkujących do wyprowadzki. Wachlarz „rozwiązań”, jakie stosowały osoby przejmujące budynki był doprawdy imponujący.

Zmiana prawa, jaką proponuje Senat ma na celu karanie „czyścicieli”. Czy jednak przyniesienie ona oczekiwany rezultat? Krytyczne opinie do projektu zgłosiły Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy i Prokurator Generalny. Nie brak ich także wśród przedstawicieli nauki prawa.

Czy zatem idea większej ochrony nękanych lokatorów kamienic stanie się faktem? – zastanawia się Anna Wieczorek, autorka bloga Deweloperski.com.