W celu ograniczenia ilości zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, poprawy recyklingu i innych form odzysku takiego złomu oraz dążenia do poprawy funkcjonowania w środowisku naturalnym wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, tzn. producentów, dystrybutorów i konsumentów, w szczególności podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie zużytych urządzeń, przekształceniu uległa dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowa przekształcona dyrektywa nr 2012/19/UE (Dz.U.UE.L.12.197.38), ujednolicająca warunki produkcji i dystrybucji sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynku wewnętrznym, stanowi uzupełnienie podstawowego unijnego prawodawstwa w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Zmianie ulegnie między innymi sposób obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu. Od 2018 roku, po wprowadzeniu otwartego zakresu stosowania, dyrektywie podlegać będą wszystkie urządzenia, które spełniają definicję zapisaną w dyrektywie (z kilkoma szczegółowo opisanymi wyjątkami). Obecnie zakresem objęte są wyłącznie ściśle określone urządzenia. Przekształcona dyrektywa wprowadzi zmiany do definicji producenta sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tj. wprowadzającego sprzęt na rynek). Nowością w dyrektywie jest wprowadzenie obowiązku organizowania w dużych sklepach prowadzących sprzedaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych punktów zbiorki zużytego sprzętu o małych rozmiarach, co ma wpłynąć na zwiększenie poziomu ich zbiórki. Konsumenci będą mogli pozbywać się zepsutych urządzeń elektronicznych w przyjazny środowisku sposób bez konieczności zakupienia odpowiednika zużytego sprzętu.

Dyrektywa nr 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U.UE.L.12.197.38) wchodzi w życie 13 sierpnia 2012 r. Uchylenie dyrektywy 2002/96/WE (Dz.U.UE.L.2003.37.24) następuje z dniem 15 lutego 2014 r. Państwa członkowskie mają czas na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 lutego 2014 r.