Rozporządzenie określa inne niż wskazane w art. 86a ust. 5 ustawy o VAT przypadki, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Dodatkowo z obowiązku prowadzenia ewidencji zostały wyłączone pojazdy specjalne o przeznaczeniu pomoc drogowa, pogrzebowy oraz bankowóz (typu A i B).
W zakresie pojazdów pomocy drogowej objęte wyłączeniem zostały tylko te, które mają nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów. Natomiast w zakresie pojazdów o przeznaczeniu pogrzebowy te, które nie spełniają warunków z rozporządzenia z 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407), czyli pojazdy mające więcej niż jeden rząd siedzeń i dopuszczalną masę całkowitą równą bądź mniejszą niż 3 tony.
W przypadku bankowozu typu A i B oraz pojazdu pogrzebowego wprowadzono dodatkowo warunek, aby wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji miało zastosowanie jeżeli przedmiotem działalności podatnika wykorzystującego te pojazdy są odpowiednio usługi pogrzebowe lub transport wartości pieniężnych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (Dz. U. poz. 709) obowiązuje od 1 czerwca.