Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Dla tych samych podmiotów przeznaczone jest dofinansowanie na realizację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (działanie 2.1).

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjentami unijnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich (działanie 2.2), mogą zostać: samorządy i ich związki, podmioty realizujące ich zadania własne, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.
 

Termin składania wniosków o dofinansowanie, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie spełniać musza potencjalni beneficjenci, zostaną określone w ogłoszeniach. Resrot środowiska już teraz zachęca podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania  do rozpoczęcia prac nad opracowaniem wniosków.