Rozporządzenie wydane zostanie na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) i określi gatunki roślin objętych ochroną ścisłą, częściową, a także gatunki roślin wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy i odstępstwa od zakazów. Ureguluje też sposoby ochrony gatunków roślin, w tym wielkość stref ochrony.


Konsultowany projekt zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81), w związku ze zmianą przepisów wykonawczych (art. 48 i 51 ustawy) dotyczących ochrony gatunkowej roślin dokonaną przez ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).

Nowe upoważnienie do wydania rozporządzenia pozwala m.in. na wprowadzenie zakazów dla roślin dziko występujących oraz roślin innych niż dziko występujące (pochodzących z uprawy lub hodowli).
Celem wydania nowego rozporządzenia jest również potrzeba aktualizacji list gatunków roślin objętych ochroną oraz dostosowanie zakazów obowiązujących w stosunku do nich do potrzeb ich ochrony. Obowiązujące rozporządzenie opiera się na opracowaniu przygotowanym blisko 9 lat temu. Przez ten czas zmianie uległ stan ochrony wielu gatunków roślin i zagrożenia, na jakie narażone są rośliny, ponadto uzupełniono wiedzę o ich występowaniu w Polsce.

W nowym rozporządzeniu przyporządkowanie poszczególnych gatunków roślin do kategorii ochrony zostało przygotowane na podstawie nowo opracowanych kryteriów. Kryteria te przygotowano z uwzględnieniem przepisów ustawy m.in. zasad udzielania ogólnych odstępstw od zakazów oraz indywidualnych derogacji od tych zakazów.

Na podstawie tych kryteriów zróżnicowano ochronę gatunkową na ścisłą i częściową oraz wyróżniono gatunki wymagające ustalenia ochrony ich ostoi lub stanowisk. Ponadto w grupie gatunków objętych ochroną częściową wyróżniono gatunki, które mogą być pozyskiwane oraz sposoby ich pozyskiwania.