Jak poinformował resort finansów, w początkowym okresie, w sytuacji braku papierowych formularzy przelewu z nadrukiem „CŁO", można wykorzystać formularz przelewu z nadrukiem „PODATKI", pod warunkiem prawidłowego wypełnienia jego pól, tzn. zgodnie z objaśnieniem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (Dz. U. poz. 768). 
Jednocześnie od 1 lipca 2015 r. powstanie możliwość stosowania ww. wzoru formularza (tzw. przelewu standardowego) w systemach bankowych w ramach bankowości elektronicznej. Ułatwi to zapłatę należności podmiotom dokonującym wpłaty lub przelewu na rachunek właściwej izby celnej za pośrednictwem banku.
W celu ułatwienia wpłaty należności na właściwy rodzaj rachunku bankowego izby celnej poszczególne rodzaje należności, oznaczone symbolami w polu 12 wzoru formularza, będą w systemach bankowych przypisane do poszczególnych rodzajów rachunków, np. dla wpłat na rachunek bankowy izby celnej właściwy do dokonywania:
- zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SAD,
- zapłaty cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczących więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADw,
- zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKC,
- zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia – symbol SADAKCw,
- wpłat dotyczących deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług – symbol VAT-IM,
- wpłat dotyczących należności objętych postępowaniem egzekucyjnym – TYTULW,
zapłaty opłaty paliwowej - symbol OPPALIW,
- zapłaty innych należności, np. mandatu, kary pieniężnej, należności cywilno-prawnych – INNE,
- zapłaty podatku akcyzowego wykazanego w deklaracji podatkowej – odpowiedni dla deklaracji symbol np. AKC-4F, AKC-4H, AKC4C itp.,
- zapłaty podatku od gier – odpowiedni symbol np. POG4, POG-4.
Resort poinformował również, że od 1 lipca symbol SAD będzie wykorzystywany przy zapłacie cła oraz poatku VAT od importu, dotyczących jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia. Dla zapłaty podatku akcyzowego od importu, dotyczącego jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia będzie stosowany nowy symbol SADAKC (dla wielu zgłoszeń celnych – SADAKCw).