W projekcie zaproponowano by w definicji przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym zrezygnować z wyodrębnienia działalności zawodowej. W nowej definicji działalność zawodowa zostanie włączona do pojęcia działalności gospodarczej.
Celem zmian jest ujednolicenie terminologii i usunięcie rozbieżności pomiędzy definicją z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) a art. 431 kodeksu cywilnego.
Definicja w k.c. zostanie przeformułowana w ten sposób, że działalność zawodowa będzie zawierała się w pojęciu działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem działalność zawodowa jest wykonywana w sposób ciągły i trwale zorganizowany, to wówczas spełnia kryteria działalności gospodarczej.
Ponadto - jak czytamy w uzasadnieniu - obecna definicja sugeruje, że za przedsiębiorcę może być uznana osoba niewykonująca działalności gospodarczej, a wykonująca jedynie działalność zawodową.
W kodeksie cywilnym zaproponowano również dodanie przepisu upoważniającego przedsiębiorców - osoby fizyczne do udzielania prokury po uzyskaniu wpisu do CEIDG.