Odpowiedź: nie istnieje generalny zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez notariusza. Uważam, że notariusz może wykonywać działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości.

Uzasadnienie: jak stanowi art. 19 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) notariusz nie może podejmować zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady właściwej izby notarialnej, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego, chyba że wykonywanie tego zatrudnienia przeszkadza w pełnieniu jego obowiązków. Notariuszowi nie wolno także podejmować zajęcia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków albo mogło uchybiać powadze wykonywanego zawodu. Nie wolno mu w szczególności zajmować się handlem, przemysłem, pośrednictwem i doradztwem w interesach. Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, że nie istnieje generalny zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez notariusza. Skoro tak to trzeba stwierdzić, że notariusz może wykonywać działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości gdyż nie jest działalność, która nie licowałaby z godnością zawodu notariusza. Pamiętać trzeba, że o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub zajęcia notariusz jest obowiązany zawiadomić prezesa rady właściwej izby notarialnej. Rada rozstrzyga, czy podjęcie zatrudnienia lub zajęcia nie uchybia obowiązkom notariusza albo powadze wykonywanego zawodu. Jeżeli rada nie wyrazi zgody na zatrudnienie lub zajęcie, sprawę, na wniosek notariusza, rozstrzyga Krajowa Rada Notarialna, której decyzja jest ostateczna.
Jeżeli podatnik nie świadczyłby najmu w ramach działalności gospodarczej a wynajmuje już inne nieruchomości opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to i w odniesieniu do takich przychodów miałaby zastosowanie taka forma opodatkowania.