"Zgodnie z regulaminem wynagradzania u przewoźnika spoza sfery budżetowej stosuje się do rozliczania podróży służbowych pracowników (w tym kierowców) wprost rozporządzenie o podróżach służbowych z 2013 r. Na początku listopada 2014 r. do prezesa zgłosił się kierowca zatrudniony na etacie, żądając wyrównania zaległych ryczałtów za noce spędzone w tirze podczas zagranicznych podróży służbowych za trzy lata wstecz. Przedstawił pismo z konkretnymi wyliczeniami. Powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 czerwca 
2014 r. Czy trzeba mu wypłacić tę rekompensatę? Jeśli tak, to jak ją skalkulować? – pyta właściciel firmy spedycyjnej.
 
 
Pracownik ma rację. Wedle uchwały SN podjętej w składzie siedmiu sędziów z 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14) kierowcom transportu drogowego przysługuje ryczałt za noc spędzoną na leżance w tirze. Sen na prowizorycznym miejscu zorganizowanym w ciężarówce absolutnie nie zapewnia darmowego noclegu – uznał SN. Należy się więc ryczałt w wysokości 25 proc. 
limitu hotelowego ustalonego dla poszczególnych państw 
w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.). Orzeczenie zapadło na tle tego aktu prawnego, ale zachowuje w pełni aktualność pod rządami nowego, wiążącego od 1 marca 2013 r. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej (DzU z 2013 r., poz. 167, dalej rozporządzenie o podróżach służbowych).
 
Kierowca przewozu drogowego przebywa w podróży służbowej właściwie poza granicami administracyjnymi miejscowości, gdzie zakład prowadzi działalność, wykonując zwykłe umówione czynności. Podróżą służbową szofera jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy:

- przewozu drogowego poza miejscowość, gdzie pracodawca ma siedzibę bądź inne miejsce prowadzenia działalności (filia, przedstawicielstwo, oddział),

- wyjazdu poza takie miejscowości w celu wykonania przewozu drogowego (art. 2 pkt 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1155 ze zm.).

Zobacz także: Po orzeczeniu sądu firmy transportowe w tarapatach

 
Przewóz drogowy to z kolei każda podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd z ładunkiem lub bez, używany do przewozu osób i rzeczy (art. 4 lit. a rozporządzenia WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady, a także stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 16 października 2007 r., GNP-302-4560-464/07/PE).
Kierowcy przebywającemu w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych 
w art. 775 § 3-5 kodeksu pracy".
 
Źródło: Rzeczpospolita.