Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) za małych podatników uznaje się:
a) podatników podatku od towarów i usług, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
b) podatników podatku od towarów i usług prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentem, zleceniobiorcami lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień
roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
Limit uznania danego podatnika za małego podatnika, uwzględniając ww. kurs euro, w 2013 r. wynosi 4 922 000 zł (185 000 zł w przypadku prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi itd.).
Powyższy limit umożliwia skorzystanie z metody kasowej i kwartalnego rozliczania podatku VAT ok. 95% zarejestrowanych czynnych podatników podatku od towarów i usług. Jak podkreśla resort finansów nie stanowi on bariery w korzystaniu z preferencji i udogodnień z nim związanych.
W związku z powyższym, nie przewiduje się weryfikacji aktualnie ustalonego limitu tzw. małego podatnika.