Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Mając na uwadze powyższe w opisanym przypadku, w którym bezpośrednio po rozwiązaniu umowy na czas określony pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na czas nieokreślony, nie ma obowiązku kierowania pracownika na szkolenie wstępne z zakresu bhp. To samo dotyczy profilaktycznych badań lekarskich.

Stosownie do postanowień art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te, zgodnie z art. 2373 § 3 k.p., powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Polecamy: SN: rażące naruszenie przepisów bhp to bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników

Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania powyższych szkoleń określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Zgodnie z art. art. 2373 § 2 (zdanie drugie) k.p., szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Podobnie jest z badaniami profilaktycznymi, bowiem zgodnie z art. 229 § 11 k.p., wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby ponownie przyjmowane do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Mając na uwadze powyższe w opisanym przypadku, w którym bezpośrednio po rozwiązaniu umowy na czas określony pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na czas nieokreślony, nie ma obowiązku kierowania tego pracownika na szkolenie wstępne z zakresu bhp oraz na wstępne badania lekarskie.