Spółka sprzedała 50% udziałów w posiadanej nieruchomości firmie, która jako zakład pracy chronionej była zwolniona z podatku od nieruchomości.
W związku z tym spółka skorygowała swoją deklaracje z tytułu podatku od nieruchomości.

Pomimo, iż spółka zapłaciła swój podatek, została wezwana do jego zapłaty w nieuregulowanej części, przypadającej drugiej firmie.

Spółka uznała, że nie ma obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości za współwłaściciela.

Chcąc rozwiązać problem zapytała pytanie czy będąc współwłaścicielem nieruchomości jest zobowiązana zapłacić podatek od nieruchomości za drugiego współwłaściciela – firmę, która jest zakładem pracy chronionej, ustawowo zwolnionym z zapłaty tego podatku?

WSA uznał, iż solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości nie wyłącza możliwości skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku podatkowego.

Sąd wyjaśnił, iż spółka będąc współwłaścicielem nieruchomości nie musi płacić podatku od nieruchomości za drugiego współwłaściciela – firmę, która jest zakładem pracy chronionej, ustawowo zwolnionym z zapłaty tego podatku.

WSA przypomniał jednak, iż przy ustalaniu wysokości zwolnienia konieczne jest uwzględnienie procentowego udziału we współwłasności nieruchomości tego współwłaściciela, który korzysta ze zwolnienia, oraz należy ustalić jaka część nieruchomości wykorzystywana jest faktycznie na działalność objętą zwolnieniem.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 322/14, nieprawomocny