Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej posiadają swój majątek. Niektóre składniki tego majątku będą wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej. W przypadku cenniejszych składników zasadnym jest wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych, co pozwoli na ich amortyzację, a tym samym przełoży się na wielkość kosztów uzyskania. Istotne jest przy tym, że w przypadku posiadania dowodu zakupu wartość z faktury stanowiła będzie wartość początkową, nawet jeśli faktura została wystawiona dawno temu. Dotyczy to także niskocennych środków trwałych, czyli składników majątku, których wartość jest do 3500 zł.

Powyższy problem nie występuje w przypadku spółek – jeżeli działalność jest prowadzona w tej formie, posiadane składniki majątku prywatnego są wprowadzane do spółki w formie aportów.
Z kosztów uzyskania wyłączone są wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. W efekcie koszty poniesione w związku z objęciem (nabyciem) udziałów lub akcji nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 
Jeżeli masz wątpliwości czy poniesione wydatki możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu skorzystaj z Navigatora dla Firm.