Postępowanie kompensacyjne jest co do zasady częścią postępowania w przedmiocie pozwolenia emisyjnego na wprowadzanie gazów lub pyłów (w związku z tym nie można wykluczyć możliwości jego przeprowadzenia także w ramach postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego). Charakteryzuje się ono jednak dosyć dużą autonomicznością. Dlatego też w art. 227-229 Prawa ochrony środowiska zostały określone zasady jego przeprowadzania.

Z punktu widzenia procesowego podstawowym zagadnieniem staje się ustalenie kręgu podmiotów w nim uczestniczących.. Dlatego w art. 227 ust. 1 określono, że uczestniczą w nim prowadzący inne instalacje, którzy wyrazili zgodę na ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów. Oznacza to, że nie będą to wszystkie podmioty emitujące gazy lub pyły, ale tylko te, które się na to zgodziły. Postępowanie kompensacyjne będzie prowadzone w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W związku z tym będą w nim uczestniczyć praktycznie również inne podmioty posiadające przymioty strony zgodnie z art. 185 Prawa ochrony środowiska. Po zmianie dokonanej przez ustawę antysmogową krąg ten uległ znaczącemu poszerzeniu. Niewątpliwie interes prawny w prowadzonym postępowaniu będą miały także osoby fizyczne uczestniczące w postępowaniu kompensacyjnym.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Mając świadomość ilości osób fizycznych, które mogą być objęte postępowaniem kompensacyjnym ustawodawca w art. 227 ust. 2 Prawa ochrony środowiska wprowadził szczególne rozwiązanie procesowe, nakazujące reprezentowanie osób fizycznych, które wyraziły zgodę na trwałą likwidację instalacji eksploatowanych przez osoby fizyczne organowi wykonawczemu gminy najprawdopodobniej tej, na której zlokalizowane są ich instalacje (niestety z przepisu prawa to jednoznacznie nie wynika). 
Więcej >>>