- Surowe normy są konieczne aby chronić zdrowie obywateli UE. W Europie zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną ponad 350 tys. przedwczesnych zgonów rocznie. Państwa członkowskie muszą w pełni respektować ograniczenia w strefach, gdzie przedłużenie terminów nie jest możliwe -powiedział Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska.

Dyrektywa 2008/50/EC nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia zgodności stężenia PM10 z określonymi wartościami granicznymi. Wartości obowiązujące od 2005 r. przewidują zarówno roczną wartość dopuszczalną stężenia (40μg/m3) jak i dzienną wartość dopuszczalną stężenia (50 μg/m3), których nie można przekroczyć więcej niż 35 razy w ciągu roku kalendarzowego1. Państwa mogą składać wnioski o zwolnienie z obowiązku przestrzegania wartości granicznych stężenia PM10 do czerwca 2011 r., wyłączenia te podlegają jednak szeregowi warunków. Obejmują one wykazanie przez państwo członkowskie podjęcia odpowiednich kroków mających na celu osiągnięcie zgodności w przedłużonym terminie oraz realizacji przez nie planu jakości powietrza, określającego działania w zakresie ograniczenia emisji w każdej ze stref jakości powietrza. Z informacji dostępnych Komisji wynika, iż wartości graniczne stężenia PM10 od 2005 r. nie są respektowane w kilku strefach w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce i na Słowacji. Chociaż siedem państw członkowskich złożyło wnioski o przedłużenie terminów, Komisja stwierdziła, że warunki przyznania takiego przedłużenia nie zostały spełnione w żadnej ze stref w której przekroczono wartości graniczne. Austria, Niemcy, Polska i Słowacja złożyły ponowne wnioski o przedłużenie terminów. Komisja jest w trakcie oceny tych zgłoszeń.