Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) wysokość stawki podatku od nieruchomości zależy od tego do jakiej kategorii zalicza się budynek lub jego część. Stawki podatku różnicuje się w zależności od tego czy jest to budynek mieszkalny, czy należy do kategorii pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Dla ustalenia właściwej stawki podatku od nieruchomości należy ustalić podstawową funkcję użytkową budynku. O przynależności danego budynku do określonej kategorii rozstrzyga rodzaj budynku ujawniony w ewidencji budynków prowadzonej przez właściwego starostę. W sytuacji, gdy budynek nie jest objęty ewidencją budynków, przeznaczenie i funkcje użytkową można wykazywać wszelkimi prawnie dopuszczalnymi dowodami, w tym za pomocą dowodów z decyzji o pozwoleniu na budowę czy pozwoleniu na użytkowanie. Minister zaznaczył, że w orzecznictwie prezentowany jest pogląd według którego o przynależności budynku do kategorii przesądza okoliczność posiadania budynku w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właściciela.

Odpowiadając na interpelację poselską dotyczącą wprowadzenia niższej stawki podatku dla domków letniskowych Minister podkreślił, że budynek ten nie spełnia funkcji mieszkalnej i zaproponowane zmiany nie będą uwzględnione.

Źródło: www.sejm.gov.pl