Inwestor planuje uruchomić obiekt wyposażony w instalację lakierni samochodowej (kabina lakiernicza, przy wykorzystaniu lakierów wodorozcieńczalnych) oraz blacharni i pomieszczenia zabudowy pojazdów.
Kiedy dla tego rodzaju instalacji wymagane jest pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, a kiedy wystarczy jedynie zgłosić instalację do odpowiednich organów administracyjnych?

Nadmieniam, iż dla ww. instalacji przewiduje się zużycie materiałów lakierniczych (lakiery bazowe, podkładowe, utwardzacze, rozcieńczalniki) w ww. instalacji w ilości ok. 0,82 Mg/rok, natomiast wielkość zużycia lotnych związków organicznych oszacowano na 0,269 Mg/rok.

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej powyżej emisje mogą wystąpić z procesów przygotowania do lakierowania pojazdów i lakierowania oraz w blacharni np. spawania. Jeżeli w przypadku prac szlifierskich wykorzystywane są odkurzacze miejscowe, a spawania filtry miejscowe to oczyszczone powietrze z ww. urządzeń kierowane jest na hale, a wiec emisja do powietrza nie występuje.
 

Pozostają prace przygotowania do lakierowania oraz lakierowanie, czyli procesy prowadzone w tzw. instalacji do powlekania.@page_break@

W świetle § 1 ust. 1 oraz poz. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p., wymienia się instalacje do powlekania, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i, w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.

Według przypisów załącznika do r.w.g.p.p., powłoka oznacza każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego.
Natomiast powlekanie jest to proces, w którym następuje nałożenie powłoki na powierzchnię materiału lub produktu.

Mając powyższe na uwadze, moim zdaniem, do masy powłoki, zalicza się masę wszystkich substancji, które zużyte zostały przy jej nałożeniu (nadaniu powierzchni efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego).

Ponieważ w pytaniu podano zużycie materiałów stanowiących docelowo powłokę w ilości mniejszej od 1.0 Mg/rok, to wynika z powyższego, że nie będzie wymagane pozwolenie, ale zgłoszenie instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska.

W przypadku, gdy będą jednak eksploatowane stanowiska spawalnicze bez filtrów miejscowych pozwolenie nie będzie wymagane, jeżeli liczba stanowisk nie będzie większa od 3, co wynika z poz. 6 załącznika do r.w.g.p.p. (instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze). W takim przypadku również będzie wymagane zgłoszenie instalacji. Wymóg zgłoszenia wynika z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). Wyjątek co do zgłoszenia stanowi natomiast odprowadzanie zanieczyszczeń z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej.