Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Kiedy istnieje wymóg zaprojektowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych?
Czy w przypadku inwestycji dla których nie przewiduje się zatrudnienia lub obsługi osób niepełnosprawnych np. ogrodzone zakłady pracy, magazyny itp. istnieje wymóg zaprojektowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych?


Odpowiedź

Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane nie określają wymagań dotyczących liczby i rodzaju miejsc postojowych dla samochodów przeznaczonych dla użytkowników budynku, poprzestając na wskazaniu konieczności urządzenia stosownych miejsc postojowych oraz podkreśleniu, że liczba i sposób urządzenia miejsc postojowych powinny być zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Uzasadnienie

Wymagania dotyczące lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów w ramach zagospodarowania działki budowlanej, na której zaprojektowano budynek, określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. Zgodnie z § 18 ust. 1 r.w.t., zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne (§ 18 ust. 2r.w.t.). Z brzmienia powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że mimo (ogólnie sformułowanego) zalecenia urządzenia miejsc postojowych w takiej liczbie, jaka odpowiada przeznaczeniu działki i rodzajowi zabudowy, w tym także miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, przepisy r.w.t. nie określają wymagań dotyczących liczby i rodzaju miejsc postojowych dla samochodów, odsyłając w tej kwestii do ustaleń w zakresie warunków zabudowy. 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .