NFOŚiGW zaprasza do konsultacji projektu programu priotetowego dotyczącego likwidacji niskiej emisji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje nowy program priorytetowy „KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Wdrożenie programu jest wynikiem przyjęcia zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska związanych z dyrektywą 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy „CAFE”. Dyrektywa wprowadza nowe zasady zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych tam, gdzie pomiary wykażą przekroczenia. Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których opracowane zostały programy ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Beneficjentami programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują albo realizują już przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Program wdrażany będzie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach programu planuje się trzy nabory. Ogłoszenie I naboru planowane jest w IV kwartale 2012 roku.

NFOŚiGW zaprasza do zapoznania się z treścią programu oraz o przesyłanie opinii i komentarzy.

Więcej informacji o programie znajduje się pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/juz-wkrotce/art,22,juz-dzis-zapraszamy-do-konsultacji-projektu-programu-priotetowego-dotyczacego-likwidacji-niskiej-emisji-.html

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 15 listopada 2012 r.

Data publikacji: 15 listopada 2012 r.