Ogromne problemy finansowe generalnego wykonawcy Stadionu Narodowego Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine sprawiły, że firma przestała regulować swoje zobowiązania wobec licznych podwykonawców. W nagłośnionej przez media sprawie głos zabrało Narodowe Centrum Sportu.

W oficjalnym komunikacie NCS informuje, że terminowo reguluje zobowiązania względem generalnego wykonawcy, który otrzymał 100 % płatności wartości kontraktu głównego. Ponadto NCS zapewniło, że zapłacone zostały również wszystkie złożone faktury dotyczące robót dodatkowych.

NCS zażądało od Konsorcjum wyjaśnienia sytuacji, dostarczenia zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec podwykonawców, jak również przeprowadziło szereg spotkań z podwykonawcami Konsorcjum. Z uzyskanych od firm reprezentujących podwykonawców informacji wynika, iż konsorcjum zatrzymuje część kwot należnych podwykonawcom. @page_break@

W dniu 1 czerwca br. NCS wezwało Konsorcjum do zapłacenia w terminie 10 dni wszystkich kwot należnych na rzecz podwykonawców, zapewnienia analogicznej zapłaty na rzecz dalszych podwykonawców oraz przedstawienia dowodów zapłaty, a także powiadomienia o wszystkich sporach z podwykonawcami.

Jednocześnie Prezes NCS spotkał się z przedstawicielami podwykonawców, zapewniając, iż w przypadku gdyby Generalny Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań, NCS podejmie działania zmierzające do uregulowanie potwierdzonych, zaległych płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców ze środków należnych Konsorcjum za jeszcze nie rozliczone prace dodatkowe.

Ponadto NCS posiada zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej dostarczonej przez Generalnego Wykonawcę na kwotę 152 mln zł, z których to funduszy może skorzystać w przypadku braku uregulowania płatności przez Konsorcjum w stosunku do swoich podwykonawców.