Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Z jakiego przepisu wynika obowiązek wykonania drabiny na dach budynku?
Czy w budynkach bliźniaczych trzeba wykonać osobne drabiny czy wystarczy jedna wspólna?

Odpowiedź
Istota problemu tkwi w zgodnym z przepisami umożliwieniu dostępu na dach a nie w liczbie drabin

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - dalej pr. bud., obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając oprócz spełnienia wymagań podstawowych (zawartych w podpunkcie 1 tiret a-f powyższego przepisu), między innymi, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego.
W szczególności, zachowanie właściwego stanu technicznego konstrukcji dachu oraz wszelkich urządzeń i instalacji, które się na nim znajdują, wymaga zapewnienia dostępu do nich. Warunki tego dostępu regulują przepisy techniczno-budowlane, w omawianym przypadku jest to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t. a konkretnie przepisy § 308 r.w.t., które w ust. 1 stanowią, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. Dalsze przepisy tego paragrafu określają warunki techniczne samych dojść i wyjść na dach w zależności od spadków dachu czy rodzaju pokrycia (jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101 r.w.t., na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych, dojścia, o których mowa wyżej na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem itd.).
Istota problemu tkwi zatem w umożliwieniu dostępu a nie w liczbie drabin. Ważne jest ponadto, czy projektowany dom bliźniaczy ma co najmniej 2 kondygnacje naziemne.
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk