Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Najemca komunalnego lokalu mieszkalnego wybił szybę w drzwiach wejściowych do budynku. Zarządca nieruchomości wezwał właściciela lokalu - gminę - do naprawienia szkody. Ponadto poinformowano, że w przypadku nienaprawienia szkody w terminie, szkoda zastanie naprawiona przez wspólnotę, a kosztami naprawy zostanie obciążona gmina.
Kto powinien zostać obciążony kosztami naprawy jeżeli szyba została wybita z winy najemcy?
Jeżeli Gmina to w jaki sposób ma obciążyć najemcę tymi kosztami?
Czy wynajmujący może doliczyć te koszty do przypisu czynszu na dany miesiąc?

Odpowiedź
Skoro szkoda w budynku powstała z winy najemcy jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jej naprawą. Kosztami naprawy stłuczonej szyby w niniejszym przypadku powinien zostać obciążony najemca. W takim przypadku gmina (wynajmujący) może doliczyć koszty naprawy do czynszu najmu lokalu.

Uzasadnienie
W myśl art. 6a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – dalej u.o.p.l., do obowiązków wynajmującego należy m.in. dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń (np. dźwigów osobowych) oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż skoro szkoda w budynku powstała z winy najemcy jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z jej naprawą. Kosztami naprawy stłuczonej szyby w niniejszym przypadku powinien zostać obciążony najemca. W takim przypadku gmina (wynajmujący) może doliczyć koszty naprawy do czynszu najmu lokalu.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .