Dzięki realizacji przedsięwzięcia na terenie obejmującym gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok oraz miasto Gorzów Wielkopolski (tzw. Związek Celowy Gmin GM-6), zostanie wybudowanych prawie 170 km kanalizacji sanitarnej, a zmodernizowanych - ponad 10 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych będzie łącznie ponad 15 tys. osób. Projekt zakłada również rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim. Powstanie także około 60 km sieci wodociągowej, a prawie 20 km - poddanych będzie remontowi. Ponadto inwestycja przewiduje rozbudowę i modernizację czterech stacji uzdatniania wody (w Kłodawie, Różance i dwie w Gorzowie Wielkopolskim).

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1 - Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) Programu Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Gorzowa Wielkopolskiego.

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 12 lipca 2012 r.

Data publikacji: 12 lipca 2012 r.