Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca POIiŚ planuje w najbliższym czasie stworzenie panelu niezależnych ekspertów skupiającego wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży środowiskowej.

Eksperci zaangażowani będą w procesie oceny wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla osi priorytetowych I-V w procedurze konkursowej. Usługi świadczone będą odpłatnie na zasadzie indywidualnych umów po uprzedniej weryfikacji doświadczenia i kwalifikacji. Nabór planowany jest w następujących dziedzinach tematycznych:

a. inwestycje wodno-ściekowe w tym budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania osadów ściekowych;

b. budowa i eksploatacja Zakładów Zagospodarowania Odpadów Komunalnych;

c. utylizacja odpadów (w tym ich termiczne przetwarzanie);

d. ochrona przeciwpowodziowa;

e. gospodarka wodna w tym retencjonowanie zasobów wodnych;

f. ochrona powietrza (przemysł);

g. systemy zarządzania środowiskowego;

h. ochrona przyrody i inicjatywy proekologiczne;

i. oceny oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce na stronie Ministerstwa Środowiska.

źródło: www.wiadomości.ngo.pl, 18 lutego 2008 r.