Pytanie:
Czy w związku z rozbudową hotelu i zamiarem usunięcia 15 m krzewów przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie? Hotel posiada ogólnodostępną restaurację oraz gabinety usługowe. Czy urządzoną zieleń (ozdobne krzewy) znajdującą się przed wejściem do hotelu należy traktować jako tereny zieleni?

Odpowiedź:
Teren przed hotelem nie jest terenem zieleni publicznie dostępnym (jest dostępny dla gości hotelowych, pracowników), ale zachodzi przypadek z art. 83f ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. Na usunięcie krzewów pełniących funkcje ozdobne nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.

Uzasadnienie:
Powołując się na treść odpowiedzi, warto wskazać, że zgodnie z art. 5 pkt 21 u.o.p, za tereny zieleni uznaje się tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzyszącą drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Teren przed hotelem nie jest terenem zieleni publicznie dostępnym (jest dostępny dla gości hotelowych, restauracji, gabinetów świadczących usługi oraz obsługi hotelowej).

Biorąc pod uwagę, że krzewy pełnią funkcję ozdobną i zostały dobrane pod względem gatunków, można przyjąć, że zachodzi przypadek z art. 83f ust. 1 pkt 2 u.o.p. Zatem, na usunięcie tych krzewów nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. 

Autor: Anna Hejnar-Zawisza

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami