Na postawie jakiego przepisu PINB powinien prowadzić postępowanie legalizacyjne w związku z samowolną dobudową wiaty do budynku mieszkalnego, jeśli wiata ma 22 m2?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy PINB może prowadzić postępowanie legalizacyjne w związku z samowolną dobudową wiaty do budynku mieszkalnego na podstawie art. 50-51 pr. bud., jeżeli wiata ma 22 m2?

Czy powinien prowadzić postępowanie na podstawie art. 49b pr. bud.?

Odpowiedź

W przedmiotowej sprawie należy prowadzić postępowanie legalizacyjne na podstawie art. 49b Prawa budowlanego

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud. budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Konsekwencją dobudowania wiaty o powierzchni 22 m2 do budynku bez dokonania zgłoszenia jest wszczęcie postępowania legalizacyjnego na podstawie art. 49b pr. bud. Przepis ten znajduje zastosowanie do legalizacji samowolnie wykonanych obiektów budowlanych, które wymagały dokonania zgłoszenia. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie natomiast zastosowania procedura naprawcza, o której mowa w art. 50-51 pr. bud. Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 1 pr. bud ten sposób legalizacji stosuje się „w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1”. Treść tego przepisu wyklucza więc możliwość jego zastosowania w przypadku samowolnego wybudowania obiektu budowlanego wymagającego zgłoszenia.

Maciej Jastrzębski, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 12 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 16 sierpnia 2014 r.