Pytanie
Czy zakład pracy powinien zaliczyć nauczycielce okres pracy w rolnictwie do nagrody jubileuszowej i pracowniczego stażu pracy?
Nauczycielka urodzona w dniu 29 października 1961 r. przedłożyła dokumenty potwierdzające, że w okresie od 30 października 1977 r. do 30 września 1980 r. pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców tj. z urzędu gminy oświadczenie wnioskodawcy ws. braku dokumentów zatrudnienia łącznie z zeznaniami świadków oraz oświadczenie własne, że w okresie objętym zeznaniem dojeżdżała codziennie do szkoły średniej. Nauczycielka w okresie późniejszym nie przejęła tego gospodarstwa rolnego po rodzicach. Do wniosku o zaliczenie ww. okresu do nagrody jubileuszowej dostarczyła również:
- odpis postanowienia sądu..... z dn. 4 lutego 2009 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym mężu w Ľ części.  Wypis z kancelarii notarialnej, z którego wynika, że z dniem 9 kwietnia 1994 r. w formie umowy darowizny mąż nauczycielki stał się właścicielem gospodarstwa rolnego otrzymanego po swoich rodzicach.