Pytanie
Woda podziemna na obszarze stacji paliw jest zanieczyszczona. Wynika to z badań prowadzonych przez właściciela sieci stacji. 1 czerwca 2010 r. prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej stacją paliw zostało sprzedane GDDKiA. Jednocześnie podpisana została umowa na dzierżawę stacji paliw do 31 grudnia 2011 r., tj. do czasu jej wyłączenia z eksploatacji. 13 marca 2012 r. RDOŚ wystosował wezwanie do GDDKiA, jako do władającego powierzchnią ziemi, w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych oraz uzgodnienia działań rekultywacyjnych. GDDKiA poinformowała, iż o zanieczyszczeniu dowiedziała się z wezwania RDOŚ. Aktualnie prowadzony jest przez WIOŚ monitoring wody podziemnej w piezometrach, do czasu gdy GDDKiA uzyska środki finansowe na budowę na przedmiotowym obszarze fragmentu węzła autostrady typu "trąbka" (przed budową nastąpi wydobycie zbiorników paliwowych). Zanieczyszczenie powstało w znacznej większości w okresie przed 30 kwietnia 2007 r. Właściciel stacji zakończył działalność 31 grudnia 2011 r., ale w okresie od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. dzierżawił stację od właściciela terenu, tj. GDDKiA. RDOŚ jest w posiadaniu dokumentacji hydrogeologicznej z grudnia 1998 r., opracowanej w związku z wykonywaniem piezometrów, z której wynika, że substancjami ropopochodnymi zanieczyszczona była gleba/ziemia oraz woda podziemna.
W oparciu o jakie przepisy powinna być prowadzona sprawa rekultywacji: ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 210) – dalej u.z.s.ś.n., czy art. 102-108 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. w związku z art. 35 u.z.s.ś.n.?
Jeśli w oparciu o p.o.ś., to kto jest obowiązany do rekultywacji: właściciel, tj. GDDKIA, przedsiębiorca naftowy, czy może RDOŚ na podstawie art. 102 ust. 4 pkt 1 p.o.ś., ponieważ przedsiębiorca naftowy nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi?
W tym ostatnim przypadku koszty rekultywacji poniósłby oczywiście sprawca zanieczyszczenia, czyli przedsiębiorca naftowy na podstawie art. 102 ust. 6 p.o.ś.