Pytanie
Firma zgłosiła mieszankę żużlowo-popiołową w rejestrze REACH, zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE - dalej rozporządzenie REACH. Mieszanka ta nie zawiera w sobie niebezpiecznych substancji i dlatego chcę ją wygłosić z tego rejestru.
Na podstawie jakiego przepisu i w jakim urzędzie można ją wygłosić z tego rejestru?