Na jakie cele gmina zobowiązana jest przeznaczyć środki z tytułu opłaty produktowej, o której mowa w art. 401 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., przekazanej gminom na podstawie art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) - dalej u.o.p.g.o.?
Środki pochodzące z opłaty produktowej przekazane gminom powinny być przeznaczone na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 u.o.p.g.o., wójt (burmistrz, prezydent miasta) (zarząd związku gmin) jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:
1) rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu;
2) rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu;
3) wydatkach poniesionych na działania określone w pkt 1 i 2.

Proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminę, które zostały wskazane w powyższym sprawozdaniu, środki pochodzące z opłaty produktowej przekazywane są gminie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gmina powinna przeznaczyć te środki na cele, które dotychczas były określone w uchylonym art. 29 ust. 5 u.o.p.g.o., czyli na odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przepis art. 29 ust. 5 u.o.p.g.o. został uchylony ze względu na zmiany w p.o.ś. dotyczące gospodarowania środkami finansowymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana ta nie miała jednak na celu zmiany sposobu wydatkowania środków pochodzących z opłaty produktowej przez gminy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że nadal środki te są przekazywane gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminy do odzysku i recyklingu a więc środki te powinny przynajmniej częściowo pokryć koszty jakie poniosła gmina w związku z zagospodarowaniem tych odpadów.

Paweł Sosnowski