Pytanie
Pracodawca chce zatrudnić obywatela niemieckiego (prokurenta firmy) na umowę zlecenie. Prokurent na stałe mieszka w Niemczech i jest emerytem. Do Polski będzie przyjeżdżał w miarę potrzeb. Nie posiada żadnych polskich numerów identyfikacyjnych (NIP, PESEL).
Do jakiego ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony w Polsce i w jaki sposób, jeżeli nie posiada nr PESEL?
W ciągu roku pobierane będą zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Jak rozliczyć prokurenta z podatku dochodowego na koniec roku (brak NIP)?
W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT-11?
Czy jest obowiązek przesyłania informacji do urzędów niemieckich właściwych miejscowo dla miejsca zamieszkania prokurenta-emeryta o osiąganych dochodach, jeżeli dochód będzie opodatkowany w Polsce?
Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych wypłacanie wynagrodzenie prokurentowi z tytułu sprawowania tej funkcji nie podlega u.s.u.s.
Czy w takim przypadku należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Jeżeli tak, to do jakiego urzędu skarbowego wysłać PIT-11 (dalej mowa o obywatelu Niemiec) i co ze składką na ubezpieczenie zdrowotne?