Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych między innymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast w kwestii właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne to należy wskazać, że rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, obowiązani są ponosić opłaty na rzecz gminy, na terenie której dana nieruchomość się znajduje.


Jako podstawę naliczania opłaty od nieruchomości zamieszkiwanych gmina może przyjąć: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilość zużytej wody albo powierzchnię lokalu mieszkalnego. W przypadku gospodarstwa domowego może to być również jedna stawka od całego gospodarstwa domowego.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>